title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות ליצרנים

יצרנים זכאים ליהנות מהלוואות שונות המוענקות להם ממקורות שונים. על פי רוב קבלת הלוואה מותנית בהצגת תכנית עסקית שיש לה היתכנות כלכלית וסיכויי הצלחה. בהעדר הון עצמי מספיק לפתיחת העסק ולניהולו השוטף נדרשת פנייה אל גורם מקצועי להכנת תכנית, הכוללת, בין השאר, מקורות לגיוס הון, לרבות הלוואה לעסק יצרן.  יועץ עסקי יסייע לכם לבנות תכנית ולהשיג הלוואה למפעל או בית מלאכה.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות למפעלים

בקשות לקבלת הלוואת ליצרנים נבחנות על ידי גורמים מקצועיים ומאושרות או נדחות על פי תוצאות הבדיקה. ככל שיש לתכנית היתכנות כלכלית, כך, בהתאמה, גובר הסיכוי לאישורה. מקורות ההלוואה מגוניים: דרך בנקים, חברות אשראי, יזמים שונים שניתן לעניין אותם בכדאיות הצטרפותן כמשקיעים ועוד.

הלוואות מקרנות מדינה ליצרנים

קיימות קרנות בערבות מדינה (כגון קרן תבור)  וקרנות נוספות, אשר המשותף להן הוא האינטרס לאפשר הקמת מפעלים וצמיחתם בכלל ובאזורי הפריפריה בפרט. תנאי החזר נוחים, אחוז קטן של ביטחונות ומתן הלוואה של חלק הארי של הסכום ( עד 85% ) מהווים מנוע ומנוף צמיחה לעסקים שונים.

יתרונן של קרנות חוץ בנקאיות הוא בכך שהלוואה המוענקת על ידם אינה פוגעת במסגרת האשראי של הבנק ועל פי רוב הבדיקה הכלכלית של הגוף המעניק אותה אינה מעמיקה. לא אחת עשויים להידרש הצגתם של תנאים בסיסיים בלבד: הכנסה חודשית, בעלות על רכב, ביטחונות ועוד. יצוין, כי הלוואות ערבות מדינה והלוואות חוץ בנקאיות מתאימות לעסקים המצויים באופן זמני בקשיי נזילות או כאלה המעוניינים להרחיב את פעילותם ונזקקים לשם כך להון חוזר.

על פי רוב, תהליך קבלת ההלוואה הוא דו- שלבי:

בשלב הראשון נבחנת הפעילות העסקית לצורך אומדן יציבותו ומידת הרווחיות או היתכנותה. בשלה זה נדרשת הצגת מאזנים משנים קודמות או מאזנים תקופתיים, דפי חשבון עדכניים ובמידה שקיימים- גם חובות.

בשלב השני ,מתבקש מי שרוצה לקבל הלוואה למעל להכין תכנית עסקית, בליווי יועץ פיננסי או רו"ח מומחה להתנהלות מול הקרנות. במקרים מסוימים עשויה להידרש הצגת ערבות אישית להלוואה (בהלוואה בערבות מדינה, לדוגמה, הסכום נאמד באחוזים בודדים בלבד משווי ההלוואה).  שלב זה כולל גם פגישה עם בעלי המפעל או העסק, שבה הם מציגים את התכנית, את היעדים ואת החזון שלפיו הם פועלים.