title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות לעסקים בקשיים

באופן פרדוכסלי דווקא עסק בקשיים עשוי להיזקק להלוואה כדי להיחלץ מהקשיים ולקבל אוויר להמשך הנשימה העסקית שלו. הבנקים מעניקים הלוואות  למי מהפונים שיש להם ידיעה על אודותיהם כמי שמסוגלים להחזיר הלוואה. הבנקים בודקים את מצב הפונים ועל פי מצבם מציעים להם הלוואות במתווה המתאים להם כגון גובה ההחזר החודשי, אחוז הריבית ,דרישה של ערבויות ופריסה של ההתשלומים.

הלוואות לעסקים בקשיים בכלל ובעיקר הלוואות לעסקים קיימים ופעילים שסורבו בבנקים. הלוואות אילו ניתנות על ידי גופים חוץ בנקאיים במידה ומדובר בלקוחות עסקיים עם הסטוריית אשראי לא תקינה (BDI לא תקין), אשר לא עורכים בדיקות מעמיקות במיוחד: יש המסתפקים בגובה ההכנסה החודשית, האם ברשותכם מכונית, דירה, המטרה שלשמה נדרשת ההלוואה.

במדקים מסויימים העסקים שסורבו במערכת בנקאית יכולים בכל זאת לחזור למערכת בנקאית במידה ומדובר בהלוואות לטובת הון חוזר לעסק.

  • לא חזרו יותר מ 3 שקים במהלך שנה אחרונה בעסק (כנ"ל לגבי הו"ק)
  • אין תיקים פתוחים בהוצל"פ מול בנקים ובמידה והיו נסגרו לפני יותר מ 3 שנים
  • העסק הוא עסק רווחי שנכנס לקושי תזרימי זמני בלבד

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות לעסקים במצוקה

בנק לאומי לעסקים
בנק לאומי לעסקים
קרן בנק מזרחי לעסקים
בנק מזרחי לעסקים
הלוואות מדינה דרך בנק הפועלים
בנק הפועלים לעסקים
הלוואה מבנק לעסק
הלוואה בנקאית לעסק

הלוואות בנקאיות למסורבים

על מנת ליהנות מהזכות להלוואה על הפונים לעמוד בתנאי סף הנדרשים על ידי הבנק, לרבות- ואולי בעיקר – כניסה של משכורת חודשית קבועה, חסכונות (במידה שקיימים) יכולת וכושר ההחזר, הביטחונות, האיתנות הפיננסית, אומדן דרגת הסיכון לאי-עמידה בתנאי ההחזר ועוד.

בהינתן מצב שבו אתם, המבקשים הלוואה, חשים או יודעים כי אינכם עומדים אף לא בתנאי אחד או באחדים מהם, קל וחומר כאשר הבנק לא מוצא אתכם מתאימים לקבלת הלוואת אקספרס בנקאית לעסק, עדיין פתוחות בפניכם חלופות לקבלת הלוואה חוץ בנקאית.

הלוואה קטנה מהירה לעסק
הלוואות מהירות לעסקים
הלוואה חוץ בנקאית לעסק
חוץ בנקאי לעסקים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות לעסקים קטנים
הלוואה לעסק מסורבים בבנק
הלוואות למסורבי בנקים

חוץ בנקאי למסורבים

יש גופים חוץ בנקאיים, לרבות חברות אשראי שלא מתנות את ההלוואה בתנאים נוקשים כגון אלה שהבנק מתנה ויש כאלה שלא בוחנים אתכם בקפידה, יחד עם זאת על מנת לקבל הלוואה חוץ בנקאית לעסק עליכם לעמוד בכושר החזר מכיוון שהלוואות חוץ בנקאיות ניתנות בריביות גבוהות משמעותית מהלוואות בנקאיות. (פעמים רבות מדובר בריבית גבוה במאות אחוזים מריביות בנקאיות).

ניתן להשיג הלוואת משכנתא חוץ בנקאית לבעלי עסקים בעלי נכסי נדל"ן אשר משועבדים בפחות מ 50% משויים לפי שמעות בנקאית או שמעות פרטית (במדקה ומדובר בהלוואת משכנתא חוץ בנקאית לעסק).

הלוואת מדינה דרך קרן גיזה
קרן גיזה לעסקים
BDSK להלוואה בערבות מדינה לעסק
קרן BDSK לעסקים
הלוואה לעסק קטן
הלוואות מדינה לעסק קטן
גיוס אשראי לעסק קטן
הלוואה לעסק קטן

הלוואות מדינה לעסקים קטנים

חלופה אפשרית היא קרן בערבות מדינה לעסק קטן הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים שהמחזור השנתי שלהם נמוך – ביחס ואשר ועדת אשראי מטעם המדינה (בגובה של עד 85% מגובה ההלוואה, אשר תנאי נוסף לקבלתה הוא ערבות אישית של הבעלים) רואה היתכנות והצדקה כלכלית לתמיכה בהם.

חלופה סביר להניח שתיהיה פחות רלוונטית לעסק שסורב לקבל הלוואה דרך מערכת בנקאית עקב רישום BDI שלילי (הכוונה להסטוריית אשראי שלילית של העסק) בגלל שהלוואת מדינה ניתנת לעסקים בעלי עבר נקי לחלוטין על מנת שלא לתת דוגמא שלילית לבעלי עסקים ועצמאיים אחרים.

קיימים תנאים וסייגים בנושא גובה ההלוואה, מסלולי ההחזר, שיעור הריבית ועוד. ערבות המדינה היא ערבות לבנק, אשר בדרך זו מאפשרת הענקת הלוואה לעסק בקשיים, המצוי בדרגת סיכון גבוהה. תקופת ההלוואה היא לחמש שנים, כאשר שיעור הביטחונות הנדרש נאמד בין 10% ל- 25% ( תלוי בהגדרת העסק ובמעמדו- בהקמה או ותיק).

בדרך כלל עסקים עם קושי תזרימי יגשו להלוואות מדינה במסלול הון חוזר לחברה על מנת להשלים פערים תזרימיים בעסק.

בשל ריבוי הגופים המעניקים הלוואה לעסק שסורב בבנק ובהינתן הקשיים שבהם העסק מצוי, קיים הכרח לבחון בקפידה יתרה את הגוף המציע הלוואה, להבין היטב את משמעות כל אחד מהסעיפים עליהם אתם נדרשים לחתום. שולי הסיכון של עסק בקשיים הם מצומצמים מאוד ופוטנציאל ההפסד שלו גבוה מאוד.