title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

הלוואות פקטורינג לעסקים

פקטורינג הוא פתרון מימון מתקדם המוצע ע"י מרבית הבנקים המסחריים וכן על ידי חברות אשראי חוץ בנקאי.

שירות הפקטורינג מיועד לעסקים שהעניקו תנאי אשראי נדיבים ללקוחותיהם ואשר מעוניינים להמיר את ההתחייבויות העתידיות של אותם לקוחות לכסף מזומן בהווה.

פתרון מימון זה רלוונטי הן עבור מכירות בארץ והן עבור מכירות בחו"ל. חשוב לציין כי הבנקים וחברות האשראי החוץ בנקאי לא רוכשים חובות שהעסק לא מצליח לגבות או שיש סביבם סכסוך מסחרי כלשהו.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הלוואות פקטורינג לעסק

היתרונות העיקריים של הפקטורינג

* הקדמת קבלת התשלום עבור עסקאות ושיפור תזרים המזומנים של העסק.

* הרחבה וגיוון של מקורות המימון.

* מימון התפעול השוטף של העסק מבלי להידרש להלוואה – שמכבידה על האובליגו וכרוכה במקרים רבים בהצגת ביטחונות ובערבות.

* נטרול הסיכון שהלקוח לא יכבד את התחייבותו (האחריות על הגבייה עוברת לגוף שמציע את שירות הפקטורינג).

* שיפור הדוחות שמציג העסק ובפרט דוח רווח הפסד.

* ניתן להעניק תנאי אשראי נוחים במיוחד ללקוחות ובכך ליהנות מיתרון משמעותי על פני מתחרים.

פקטורינג הפוך

פתרון מימון נוסף נקרא פקטורינג הפוך, ומטרתו היא לאפשר לעסק לקבל באופן מידי חומרי גלם נחוצים גם מספקים אשר לא מעניקים תקופת אשראי נרחבת או בכלל, וגם כשאין ביכולתו לממן את הרכישה בנקודת הזמן הספציפית. הלוואת פקטורינג מסוג זה ניתנת  לתקופה של מספר חודשים, וניתן לקבל אותה הן עבור רכישת חומרי גלם בארץ והן עבור קנייה מספקים בחו"ל.

עלות שירות פקטורינג

תמורת שירות פקטורינג רגיל משלם העסק לבנק או לחברת האשראי החוץ בנקאי אחוז מסוים מסך ההתחייבויות של לקוחותיו שעבורן הוא קיבל תמורה מידית. גובה העמלה נקבע גם על סמך משך הזמן עד למועד שבו הלקוח אמור לפרוע את ההתחייבות, וכן פרמטרים נוספים.

עבור הלוואות פקטורינג הפוך משולמות עמלה וריבית, וכמובן שעל העסק להחזיר גם את הסכום ששולם לספקים.

מבין הבנקים המסחריים בולטים בתחום הפקטורינג בעיקר בנק אוצר החייל ובנק מזרחי. בנוסף ישנן כאמור חברות אשראי חוץ בנקאי אשר מעניקות שירותי פקטורינג, ומומלץ בחום לכל מי שעשוי לצאת נשכר מרכישת שירות זה לבצע סקר שוק מקיף על מנת לזכות בתנאים המשתלמים ביותר עבורו.