title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
מהי קרן BDSK ומה היתרונות של הלוואות לעסקים קטנים באמצעותה? אילו מסמכים יש להציג כדי לקבל הלוואה באמצעות קרן BDSK? היכן מוצאים הלוואה עסקית בנוסף לקרן BDSK ?
מהן הלוואות לעסקים בערבות המדינה? למי נועדו הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים? כיצד ניתן להשיג הלוואות מדינה לעסק שלך? אילו אפשרויות נוספות קיימות להשגת הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים?
הקמת עסק מלווה בסיכויים וסיכונים. מהן הלוואות בערבות המדינה לעסקים בהקמה? מה בין הלוואה לעסק קיים לבין הלוואה לעסק בהקמה? היכן משיגים הלוואות לעסקים חדשים?
גיוס הלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים, הלוואות מדינה לעסקים פעילים, הלוואה עסקית לעסק מתחיל, הלוואות לעסקים בקשיים, הלוואות לעסקים בערבות המדינה
הלוואות בערבות המדינה לעסקים מאפשרות לבעלי עסקים להשיג הלוואות עסקיות בלי צורך בערבויות. מתי נדרשות הלוואות לעסקים בערבות המדינה? אילו מסלולי הלוואות בערבות המדינה לעסקים קיימים בשוק? היכן ניתן להשיג הלוואות לעסקים בתנאים הטובים ביותר ובהתאמה לצרכי העסק?

קרן גיזה להלוואות לעסקים

אם אתם רוצים לקחת קרן גיזה להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים – חברת המקור לגיוס הלוואות מדינה לעסקים תעזור לכם ותלווה אתכם בתהליך. אנו נספק לך ייעוץ טלפוני ללא התחייבות ובמידת הצורך נעבירך לך הצעה דרך הכלכלן התואם  ביותר לפרופיל העסק שלך על מנת שתוכל/י לגייס הלוואה בתנאים הנוחים ביותר לעסקך.

כל היועצים הפיננסיים שעובדים אתנו המתמחים בגיוס הלוואות בערבות המדינה עוברים בדיקת איכות קפדנית ביותר. החברה תעזור לך בלקיחת קרן גיזה להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

קרן גיזה להלוואה מדינה לעסק

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים, במסלול עסקים בהקמה, באמצעות של בדיקה כלכלית של חברת גיזה המשמשת כגוף המתאם של הקרן ואישור ועדת אשראי בה חברים יושב ראש הועדה, הבנק וחברת גיזה.

הלוואה לעסק דרך קרן גיזה לעסקים

המסלול מיועד אך ורק לעסקים בהקמה, עסק מוגדר כעסק בהקמה בהתקיים אחד מהתנאים שלהלן –

 1. עסק אשר עד עכשיו היה עוסק פטור ומתכנן השקעה גדולה בעסק שלו, אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של חברה בע"מ או של עוסק מורשה.
 2. עסק שעוד לא החל את פעילותו ובפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל.
 3. בעל עסק שעד עכשיו הפעיל את העסק ממקום המגורים שלו והחליט להעביר את העסק שלו למקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום אשר הקים את העסק שלו.
 4. עסק אשר עד עכשיו לא עשה שימוש באשראי בכלל.

מה כולל התהליך הנדרש כדי לקבל קרן גיזה להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים?

תהליך זה מובנה בארבעה שלבים כדלקמן –

 1. שלב ראשון – הגשת בקשה לגיזה, אשר כוללת בתוכה את התכנית העסקית ואת כל הטפסים אשר נדרשים לצורך קבלת ההלוואה.
 2. שלב שני – בדיקת הגוף המתאם בהקשר ליכולת הפירעון של ההלוואה של בית העסק וכמו כן, מתן המלצה לבנק לקבלת ההלוואה.
 3. שלב שלישי – הבנק בודק האם בית העסק מסוגל לפרוע את ההלוואה ומקבל החלטה בהקשר למתן ההלוואה לבית העסק.
 4. שלב רביעי – נערך דיון בוועדת האשראי בהקשר לשאלת מתן ההלוואה לבית העסק, גובה ההלוואה המאושרת וכן מה יהיו התנאים שלה.

מה הם התנאים של קרן גיזה להלוואות מדינה לעסק קטן ?

 • תקופת ההלוואה לעסקים קטנים ובינוניים – עד 60 חודשים, הווה אומר – חמש שנים, מתוך זה חצי שנה גרייס.
 • סכום מרבי של קרן גיזה להלוואות מדינה לעסק קטן  עד 500,000 ₪ להלוואה לבעל עסק.
 • תנאי הריבית – ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, על פי שיקול דעתו של סניף הבנק וכפוף לחוות דעתם של ועדת האשראי.
 • ביטחונות מבוקשים – 10 אחוזים בעד סכום של עד 300,000 ₪  ו- 25 אחוז בעבור היתרה בהלוואות אשר הן גבוהות מ- 300,000 ₪ או ערב נוסף בסכום של 40 אחוז מסכום ההלוואה

מסמכים שיש לצרף לקרן גיזה

 • דוחות עסקיים / חברות קשורות במידה ויש , דוחות כספיים – דוחות מבוקרים 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.
 • תעודת עוסק מורשה או תדפיס מלא מרשם החברות.
 • דוח ריכוז חברות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל החשבונות הפרטיים של בעלי העסק.
 • תכנית עסקית.

התקשרו אלינו כבר עכשיו להתאמה של יועץ פיננסי ו/או רו"ח מקצועי שיגישו אותך דרך בנקים או דרך קרנות כך שכל ספקי שירות שעובדים אתנו עוברים בדיקת איכות קפדנית ביותר. החברה תעזור לך בלקיחת קרן גיזה להלוואות מדינה לעסק קטן .