title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים
הלוואה להרחבת עסק קיים צריכה להילקח לאחר שיקול מעמיק. מהם הסימנים המעידים על הגדלת עסק והצורך בנטילת הלוואות לעסקים? כיצד לבצע הרחבת עסק בצורה מושכלת? היכן ניתן להשיג הלוואות לעסקים בתנאים הטוסים ביותר?
גיוס הלוואות בערבות מדינה לעסקים חדשים, הלוואות מדינה לעסקים פעילים, הלוואה עסקית לעסק מתחיל, הלוואות לעסקים בקשיים, הלוואות לעסקים בערבות המדינה
אילו גופים פיננסיים מציעים הלוואות לעסקים בקשיים? מה בין הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים לבין הלוואות בנקאיות? מתי כדאי לקחת הלוואות לעסקים במשבר פיננסי?
איזה גופים פיננסיים מעניקים הלוואות לעסקים בתחילת דרכם? באילו תנאים ניתן להשיג הלוואה לעסק חדש? מהו הליך נטילת הלוואות לעסקים חדשים?
מהן הלוואות לעסקים קטנים? מה הייחוד של הלוואות עסקיות מהסוג הזה? אילו קרנות וגופים פיננסיים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים? מתי נדרש גיוס הלוואות מהירות לעסקים קטנים ישירות דרך המערכת הבנקאית? מה הן הלוואות אקספרס לעסקים קטנים?

הגדלת מסגרת אשראי לעסקים

מסגרת האשראי היא אחד הכלים הפיננסיים הבסיסיים של כל עסק פעיל. הגדלת המסגרת הינה צעד מומלץ כשהפעילות העסקית מתרחבת והעסק זקוק לסכומי כסף גדולים יותר כדי לממן את פעילותו השוטפת, אולם בכל מקרה יש לבחון היטב את התנאים הכרוכים בהגדלת מסגרת אשראי לעסק ולהשוות אותם לתנאים ולעלות של פתרונות מימון אחרים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

הגדלת מסגרת אשראי לעסק

הגדלת מסגרת האשראי בבנק

באופן טבעי האופציה הראשונה שאותה יש לבחון היא הגדלת מסגרת אשראי בבנק שבו מתנהל חשבון העסק.

בתחילת 2006 נכנסה לתוקף תקנה חשובה והיא הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 325, אשר מנחה את הבנקים להקפיד על התאמת מסגרת האשראי ליכולותיו של הלקוח ולהימנע מהענקת מסגרות אשראי גדולות מדי. אמנם נוהל זה רלוונטי בעיקר לחשבונות עו"ש פרטיים, אולם במקרים רבים מאמצים הבנקים מדיניות דומה גם ביחס לעסקים.

גם כשהבנק מסכים להגדיל את מסגרת האשראי רצוי לבחון היטב את התנאים ובפרט את גובה הריבית שיש לשלם על המסגרת החדשה. אם האשראי הנוסף מיועד לצרכים חד פעמיים כדאי לשקול הגדלת מסגרת באופן זמני בלבד וחזרה למסגרת הקטנה יותר שעלותה נמוכה יותר לאחר מילוי אותו צורך.

הגדלת מסגרת ניכיון שיקים

אפשרות אחרת שמובילה לאשראי נרחב יותר לעסק היא הגדלת מסגרת ניכיון שיקים לעסקים בבנק.

מסגרת זו מיועדת אף היא לשיפור תזרים המזומנים של העסק, בזכות הפיכת שיקים דחויים לכסף מזומן בהווה. הבנקים מגבילים את הסכום הכולל של השיקים שאותם ניתן לנכות, ובנוסף לא נוהגים לאפשר ניכיון שיק בודד בסכום שעולה על 20-25% מסך מסגרת ניכיון השיקים שניתנה לעסק.

הגדלת מסגרת ניכיון שיקים מאפשרת לעסק הן לנכות יותר שיקים והן לנכות שיקים על סכום גבוה יותר ובכך מספקת את האשראי הנחוץ, אבל כדאי לזכור שעלות ניכיון שיקים גבוהה יותר ברוב המקרים מעלות הגדלת מסגרת האשראי הרגילה.

הגדלת מסגרת האשראי דרך חברות האשראי

במקרים שבהם הבנק מסרב להגדיל את מסגרת האשראי ניתן לפנות לחברות האשראי הגדולות – ישראכרט, כרטיסי אשראי לישראל (Cal) ולאומי כארד – שמעניקות אף הן מסגרת אשראי לעסקים דרך כרטיסי האשראי העסקיים שהן מנפיקות, בשתי דרכים עיקריות: דרך אחת היא דחיית תשלומים ששולמו באמצעות כרטיס האשראי ודרך שנייה היא קבלת הלוואה במסגרת הכרטיס.

הגדלת מסגרת אשראי דרך חברות אשראי לא מכבידה על האובליגו בבנק אולם ברוב המקרים עלותה גבוהה יותר ביחס להגדלת מסגרת אשראי בבנק.

בכל מקרה יש לזכור שקיימים פתרונות מימון נוספים שמהווים חלופה להגדלת המסגרת, ובהם הלוואות גרייס ופקטורינג, ותמיד כדאי לבחון את כל החלופות כדי למצוא את זו המשתלמת ביותר בהתאם לצרכים הספציפיים שלכם.