title
לחצו להתקשרות:


מאמרים קשורים

קרן לעולה עצמאי

כפי שניתן להבין משמה, הקרן לעולה העצמאי מיועדת לעולים חדשים (ובנוסף לתושבים חוזרים) המעוניינים להקים עסק חדש. הקרן ממומנת ע"י משרד העלייה והקליטה, ומי שעוד שותף בתהליך הוא מט"י (מרכז טיפוח יזמות) הסמוך למקום מגוריו של העולה החדש או למקום העסק שברצונו להקים.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מיהו קהל היעד של הקרן?

הקרן לעולה העצמאי מיועדת כאמור לעולים חדשים ולתושבים חוזרים שמעוניינים להקים עסק עצמאי.

רשאי לפנות לקרן מי שטרם חלפו 10 שנים מיום שקיבל מעמד עולה (עבור עולים מאתיופיה פרק הזמן ארוך יותר, עד 15 שנים) וכן בעלי מעמד של "תושב חוזר" בשנתיים הראשונות מאז קבלת מעמד זה.

בנים של עולים חדשים זכאים אף הם לעזרה מהקרן אם הם חיים במשק בית שהוא נפרד מזה של הוריהם.

הלוואה של הקרן לעולה העצמאי ניתנת הן עבור הקמת עסק חדש והן לעסקים שכבר פעילים אבל טרם חלפו 4 שנים מיום הקמתם.

מהו גובה ההלוואה המקסימלי?

הלוואות מהקרן לעולה העצמאי הן בסכום של עד 125,000 ש"ח. יזמים שהם או בני/בנות זוגם קיבלו בעבר הלוואה מהקרן יוכלו לקבל רק השלמה של הסכום אותו כבר קיבלו ל-125,000 ש"ח.

17.5% מסכום ההלוואה או 5,000 ש"ח (הסכום הנמוך מבין השניים) מוגדר כמענק מותנה, ולאחר 3 שנים הוא הופך למענק בפועל.

תנאי ההחזר של הלוואה מהקרן לעולה העצמאי

הלוואה של הקרן לעולה העצמאי ניתנת בריבית פריים + 1.75% ולתקופה של עד 6 שנים כולל שנת גרייס – כלומר בעל העסק יכול להתחיל להחזיר את ההלוואה רק לאחר שנה. באופן טבעי ייתכנו שינויים בשיעור הריבית כמו גם בתנאי ההחזר השונים.

בטחונות וערבים

העולה החדש או התושב החוזר מחויב להציג הון עצמי בשיעור 25% לפחות מגובה ההלוואה.

נדרשים בטחונות בשיעור 10% מסכום ההלוואה או לחילופין ערב נוסף על מלוא הסכום שניתן לעולה החדש/התושב החוזר.

איך פונים לקרן לעולה העצמאי כדי לקבל הלוואה?

השלב הראשון בדרך לקבלת הלוואה מהקרן לעולה העצמאי היא פנייה לאחד ממרכזי טיפוח היזמות (מט"י) הפרושים בכל רחבי ישראל.

יועץ עסקי של המרכז בוחן את הרעיון שעומד בבסיס העסק שאותו רוצה העולה החדש להקים ואם אכן יש לו היתכנות כלכלית. לאחר מכן הוא מכין תוכנית עסקית אותה הוא מעביר לוועדה המקצועית של הקרן לעולה העצמאי בצירוף המלצה.

הוועדה בוחנת את כדאיותו הכלכלית של העסק והאם העולה החדש או התושב החוזר אכן עומדים בקריטריונים השונים. הוועדה גם קובעת מהן הערבויות ואילו בטחונות צריך היזם להמציא – את הערבויות והביטחונות מגיש היזם לבנק שמלווה את התהליך.

מי מעניק את הכסף?

את הכסף מקבל בעל העסק דרך בנק מרכנתיל דיסקונט, שהוא הבנק שנבחר לקחת חלק במיזם של משרד הקליטה והעלייה.